Kuyinhloso kanye nesifiso sethu ukusiza amaklayenti ethu athole amadokhumenti apholishiwe futhi ahlanzeke ngokwedlulele uma kuza kwezolimi. Amanye amadokhumenti awathathelwa ekhanda ngoba engadlulisi umyalezo lowo ohlosiwe kusetshenziswa isiNgisi esifanele noma esisemthethweni (isib. abafundi bangajeziswa ngoba bengasebenzisanga ulimi ngendlela efanele noma esemthethweni). Sifuna ukunika amandla kubantu kanye nakumabhizinisi ukuthi babe namadokhumenti abukeka emahle abangazigqaja ngawo – ngazo zonke izinkathi, ngesikhathi sonke!

I

Ι

I

Expand all Collapse all
OKUPHATHELENE NOMHLELI OMKHULU

U-KHOMOTSO BOPAPE

 

Umhleli wethu omkhulu usevele ezincwadini ezimbalwa zezinkondlo ezishicilelwe lapha eNingizimu Afrika, eNgilandi kanye naseMelika. Ngonyaka ka-2004, wamela iNingizimu Afrika eWalt Disney World Resort, e-Orlando, endaweni yaseFlorida e-USA lapho aklonyeliswa khona ngendondo ye-“International Poet of Merit”, kanye nendebe ye-“Outstanding Achievement in Poetry”. 

Uzuze iziqu zakhe zemfundo ephakeme eNyuvesi yasePitoli.

Njengombhali womhlaba, usevele kulezi zincwadi zamazwe ezilandelayo kubalwa nezinye:

 • The International Who’s Who in Poetry
 • The Best Poems and Poets of 2003
 • The Best Poems and Poets of 2004
 • The Best Poems and Poets of 2005
 • Colours of the Heart
 • Eternal Portraits
 • Labours of Love
 • Songs of Honour

 

ENingizimu Afrika umsebenzi wakhe ushicilelwe yiPoetry Institute of Africa.

Umsebenzi wakhe uvele phakathi kwezinye izincwadi zaseNingizimu Afrika okubalwa kuzo lezi ezilandelayo:

 • Departing Dawn
 • Surrendering Thoughts
 • Woorde van Waarheid (Afrikaans book)

Ngenxa yolwazi lwakhe analo lwasemazweni, uba nethemba lokuthi ngempela umsebenzi wakho usezandleni eziwaziyo umsebenzi.

LOKHO OSEKUSHIWO NGABANYE ABANTU NGATHI

 

“[UMnu Bopape] uhlele ngobuchwepheshe iphepha leziqu zeMasters lomunye wabafundi bami. Ubuye futhi wahlela i-athikhili yami ngaphambi kokuba ngiyithumele kujenali yemfundo ephakeme phesheya nezilwandle. Wangimangaza kakhulu ngendlela asebenza ngayo ekhombisa nobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu uma esebenza namakhasimende. Izinga lomsebenzi wakhe awenze ngenkathi ehlela iphepha lomfundi wami kanye ne-athikhili yami liyancomeka ngempela.

“Izeluleko kanye nezithasiselo zakhe ziyakha ngempela. Ngagculiseka yindlela abhekana nayo nokwendlaleka kwamadokhumenti womabili, ngisho nezindlela zokureferensa imbala. Angingabazi nakancane ukuthi namanye amakhasimende akhe athokoze njengami ngenxa yezinga eliphezulu lomsebenzi wakhe. Ngenke nganqikaza nakancane nje ukuthumela omunye umsebenzi kuyena futhi.”

– Uthisha omkhulu waseCentral University of Technology

 

“Ngithokozela isivinini kanye nokucoyiya owenza ngakho izinto. Ucishe ube ngumenzi zimanga!”

– Umfundi we-PhD waseNyuvesi yasePitoli

 

“Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabona ukuthi ngempela usebenze ngokuzimisela kuleli phepha. Ungisize kakhulu. Manje sekumele ngiliqedelele. Angikholwa namanje ukuthi uthole lamaphutha amaningi *abecashile*”.

– Umfundi weMaster of Informatics waseNyuvesi yasePitoli

 

“Ngiyabonga kakhulu ukuthi usebenze kanzima ukuze unginike umsebenzi ngenkathi esifushane lesi ebengisinqumile, wabuye futhi wahlela imiqondo yami ebihlangahlangene ukuze inike umqondo ophusile. Ngiyabonga kakhulu ngenkonzo encomekayo!!”

– Umfundi weMaster of Management in Finance and Investment e-Wits Business School

 

“Ngiyabonga kakhulu ngenkonzo yenu enhle – ngizoncoma ibhizinisi lenu ku … bonke abafundi abenza ucwaningo engibaziyo. Ngiyabonga! Nibe ngabahlengi bami! Yibani nempelasonto enhle!”

– Umfundi weMBA (Master of Business Administration) waseNyuvesi yaseFree State (UFS) Business School

 

“Ngonyaka ka-2012, ngasebenzisa izinkonzo zikaLetsedit ukuhlela iphepha lami leziqu zeMSc (kuKhemistri). Nganeliseka ngezinga kanye nesikhathi esifushane abasithatha ukuhlela iphepha lami. Imali engayikhokhela izinkonzo zabo nayo yinhle kakhulu. Ngathola ukunconywa kakhulu ngabahloli bami ngenxa yolimi oluhle lwephepha lami lona engingenakungabaza ukuthi lwaba nomthelela ekutheni ngiphase ngamalengiso. Nakanjani ngingancomela i-Letsedit kwabanye abantu ngaphandle nje kokungabaza.”

– Umfundi weMaster of Science (in Chemistry) waseNyuvesi yaseNorth-West

 

“Ngiyabonga ngomsebenzi omuhle, ngiyabona ukuthi nisebenze ngokuzimisela.”

– Umfundi weMBA waseMANCOSA (Management College of Southern Africa)

 

“Lesi yisiqinisekiso sokuthi uMnu Khomotso Bopape uhlele ngobuchwepheshe obukhulu iphepha lami leMBA kanti futhi uzigcwalisile izimfuneko zokuba ngumhleli onguchwepheshe. Ngimethulela isigqoko.

“Ngingancomela inkampani yakhe kunanoma ngomuphi umfundi ozimisele ukuthatha izifundo zeMBA noma zePhD esebenzisa izinkonzo zakhe ezisezingeni eliphezulu kakhulu, ubuchwepheshe kanye nolwazi lwakhe lokuhlela nanoma ngamaphi amaphepha emfundo ephakeme.”

– Isifundiswa seMBA sase-Regenesys Business School esihlele ukwenza izifundo zePhD

 

“Ngibonga kakhulu ngesivinini enenza ngaso umsebenzi. Ngingathanda ukuqhubeka njalo ngisebenzisana nani.”

– Uthisha waseTshwane University of Technology (TUT)

 

“Lesi yisiqinisekiso sokuthi ngiyamazi futhi ngisebenzile naye uMnu Khomotso Bopape waseLetsedit njengomhleli wethesisi yami yeMBA eNyuvesi yaseFree State (UFS) Business School.

“Lobu wubufakazi bobuchwepheshe, ukunaka imininingwane kanye nokuziphatha okuhle kukaMnu Bopape, okuhambisana nenkambo yakhe elungileyo. NgoMeyi ka-2013 ngagculiswa yindlela enza ngayo umsebenzi ngokuzimisela kungakhathalekile ukuthi isikhathi engangimnike sona ukuwenza sasisifishane kangakanani. Indlela asebenza ngayo ngisho noma esecindezeleke ngenxa yesikhathi ingenze ngamhlonipha kakhulu. Ekugcineni ithesisi yami yahlolwa ngase ngithola u-70% ungenazo nezilungiso ngisho nezokuhlela.

“Anginakungabanza nokuncane nje ukuthi ngincomele uMnu Bopape kanye nenhlangano yakhe komunye umsebenzi …”

– Umfundi weMBA waseNyuvesi yaseFree State (UFS) Business School

 

“Ngiyabonga kakhulu ngokuzimisela kwenu ukungisiza ngokuhlela ithesisi yami. Sengiyimukisile kusuphavayiza wami … ngizodlulisela imininingwane yenu komunye esifunda naye obhala iphepha lakhe leziqu.”

– Umfundi weMPA (Master of Public Administration) waseNyuvesi yaseStellenbosch

 

“Ngangingumfundi waseRegent Business School ngibhala ithesisi, ngabe sengicela uMnu Bopape ukuba ahlele umsebenzi wami. Wakwenza lokho ngobukhulu ubuchwepheshe kangangoba ngathola iziqu zami ngoMeyi ka-2013.”

– Umfundi weMBA waseRegent Business School

 

“Ngiyabonga ngempendulo yenu enobuchwephese, ngiyacela futhi ukuthi ningifake ohlwini lwabalindile … Ngiyabonga kakhulu!”

– Umfundi weMBA waseNyuvesi yaseFree State (UFS) Business School

 

“Ngiyabonga ngiyanconcoza! Ngizobona ukuthi ngizokwenzenjani ukunincomela kubangani bami!”

– Umfundi weMBA waseNyuvesi yaseFree State (UFS) Business School

 

Ι

Go back to English page

Ι

Ι

GET IN TOUCH WITH US

Ι


Press/Click the icon above to send us a WhatsApp message, or fill in the form below.

Ι

Ι

  X