Ke boikemisetso le takatso ya rona ho thusa bareki ba rona ho hlwekisa ditokomane tsa bona hore di phatsime di hlweke hantle. Tse ding tsa ditokomane ha di a tsotellwa hobane ha di fetise molaetsa o lebelelletsweng ka ho sebedisa puo ya English e tshwanelehang (mohlala, baithuti ba ka hulelwa matshwao ka lebaka la tshebediso ya puo e fokolang). Re rata ho kgothaletsa motho ka mong esita le dikgwebo ho ba le ditokomane tse bonahalang e le tsa profeshenale tseo baka bang motlotlo ka tsona – ka nako tsohle, ka nako e nngwe le e nngwe!

I

Ι

I

Expand all Collapse all
MABAPI LE MOLEKODI WA RONA WA SEHLOOHO

KHOMOTSO BOPAPE

 

Molekodi wa rona wa sehlooho o ile a ba le seabo dibukeng tse mmalwa tsa dithothokiso tse phatlaladitsweng Afrika Borwa, United Kingdom le United States of America. Ka selemo sa 2004, o ile a emela Afrika Borwa mane Walt Disney World Resort, mane Orlando, Florida, USA, moo a ileng a abelwa kgau ya “International Poet of Merit”, esita le kopi ya Boiphihlelo bo ipabotseng ba Dithothokiso “Outstanding Achievement in Poetry”. 

O ile a fumana kgau ya hae thuto mane Yunivesithing ya Pretoria.

Jwaloka mongodi wa matjhaba, o ile a ba le seabo, hara tse ding, dibukeng tse latelang tsa matjhaba:

 • The International Who’s Who in Poetry
 • The Best Poems and Poets of 2003
 • The Best Poems and Poets of 2004
 • The Best Poems and Poets of 2005
 • Colours of the Heart
 • Eternal Portraits
 • Labours of Love
 • Songs of Honour

 

Mona Afrika Borwa, mosebetsi wa hae o ile wa phatlalatswa ke Poetry Institute of Africa. 

Mosebetsi wa hae o bile le seabo, hara tse ding, dibukeng tse latelang tsa Afrika Borwa:

 • Departing Dawn
 • Surrendering Thoughts
 • Woorde van Waarheid (Afrikaans book)

Ka boitsebelo ba hae ba matjhaba, o ka ba le tshepo ya hore mosebetsi wa hao o matsohong a nang le bokgoni.

TSEO BA BANG BA DI BUILENG KA RONA

 

“[Monghadi Bopape] ka boitsebelo ba seprofeshenale o ile a lokisa mosebetsi o mong wa baithuti ba ka wa Masters Dissertation. O ile a ba a ntokisetsa atikele pele ke e romela ho jenale ya thuto mane mose ho mawatle. Ke ne ke makaletse maikutlo a hae a lokileng le maemo a phahameng a seprofeshenale ka ho sebetsana le bareki. Boleng ba mosebetsi wa hae wa ho lokisa mosebetsi wa dissertation esita le atikele ya ka ke ntho e babatsehang.

“Dikeletso tsa hae le maikutlo e ne e le tse ahang. Ke ne ke thabisitswe ke tlhokomelo ya hae e hlwahlwa mabapi le moralo wa botekgeniki wa ditokomane tseo ka bobedi, ho kenyeletswa le mekgwa ya ho hlahisa mehlodi. Ha ke na pelaelo ya hore bareki ba bang ba hae ba thabetse boleng ba mosebetsi wa hae. Ha ke na qeaqea ho romela mesebetsi e meng ya ka ho yena ka nako e haufinyana e tlang.”

– Morupelli ya ka sehloohong mane Central University of Technology

 

“Ke babatsa potlako le ho nepahala ka botlalo hoo ka hona o etsang dintho. O batla o le mosebetsi wa mohlolo!”

– Moithuti wa PhD ya tswang Yunivesithing ya Pretoria

 

“Ke o leboha haholo. Ke a hlokomela hore o sebeditse ka matla pampiring ena. O molopolli wa bophelo. Jwale ke lokela ho qetella. Ha ke kgolwe hore o fumane diphoso tse ngata tseo *tse ipatileng*”.

– Moithuti wa Master of Informatics ho tswa Yunivesithing ya Pretoria

 

“Ke hlile ke leboha haholo e le nnete ka hore o bile o tlotse moedi wa tshebetso ya hao ho fihlella nako e potlakileng e beilweng mme wa etsa hore mehopolo ya ka e kopakopaneng e utlwahale e na le kelello e phethahetseng. Ke a leboha ka tshebetso eo e kgolo!”

– Moithuti wa Master of Management in Finance and Investment ya tswang Wits Business School

 

“Ke o leboha haholo ka tshebeletso ya hao e lokileng – Ke tla kgothaletsa kgwebo ya hao ho ... baithuti bohle ba diphuputso bao ke ba tsebang. O babatseha haholo! O bile mohau oo e leng mopholosi wa ka! Natefelwa ke mafelo a veke a o tshwanelang!”

– Moithuti wa MBA (Master of Business Administration) ya tswang Yunivesithing ya Free State (UFS) Business School

 

“Ka selemo sa 2012, ke ile ka sebedisa ditshebeletso tsa Letsedit ho lokisa MSc dissertation (Chemistry) ya ka. Ke kgotsofaditswe ke boleng le bokgutshwanyane ba nako boo ba bo nkileng ho lokisa dissertation ya ka. Tefello e beilweng bakeng sa tshebeletso ena e ne e kgotsofatsa haholo. Ke rorisitswe ke bahlahlobi mabapi le puo e ipabotseng le dintlha tsa kwahollopuo tsa dissertation ya ka tseo ke se nang pelaelo hore di entse hore ke be ke fumane dinaledi. Ke babatsa le ho thoholetsa Letsedit ka ntle ho qeaqeo.”

– Moithuti wa Master of Science (in Chemistry) ya tswang Yunivesithing ya North-West

 

“Ke lebohela mosebetsi o thata, nka o tsebeisa hore o o tadimme ka botlalo.”

– Moithuti wa MBA ya tswang MANCOSA (Management College of Southern Africa)

 

“Hona ke tiiso ya hore Monghadi Khomotso Bopape o ile a lokisa ka tsela ya seprofeshenale mosebetsi wa ka wa MBA dissertation le Regenesys Business School mme ke kgotsofaditswe ka botlalo ke ditshwanelo tsa molokisi wa seprofeshenale boemong bona.

“Ke tla kgothaletsa khamphani ya hae ho moithuti ya batlang ho etsa MBA kapa PhD ka ho sebedisa ditshebeletso tseo eleng tsa boleng bo phahameng, di hlahisa bohlwahlwa ba profeshenale mme ka nnete o hlahisa tsebo e phethahetseng ya ho lokisa sengolwa sefe kapa sefe sa dissertations”

– Moithuti ya fumaneng kgau ya MBA ho tswa Regenesys Business School eo ha jwale a rerang ho ingodisetsa dithuto tsa PhD

 

“Ke hlile ke babatsa mosebetsi wa hao o potlakileng. Ke lebeletse ho etsa mesebetsi ena e meng hape hammoho le wena.”

– Morupelli mane Tshwane University of Technology (TUT)

 

“Hona ho paka hore ke tsebile le ho sebetsa le Monghadi Khomotso Bopape wa Let’s Edit e le molokisi wa botekgeniki wa dingolwa bakeng sa mosebetsi wa ka wa diphuputso wa MBA mane Yunivesithing ya Free State (UFS) Business School.

“Bopaki bona bo nnetefatsa ho ba profeshenale, tlhokomelo e phethahetseng esita le matla a botho ao ke a fumaneng ho Monghadi Bopape, a matlafaditsweng ke makgabane a hae a boitshwaro bo hlwahlwa. Nakong ya ho hlwaya diphoso ka Motsheanong 2013, ke ile ka tsota ke tsitlallelo le ho tiya esita leha a lebane le nako e potlakileng eo ke e beileng. Bokgoni ba hae ho tshwarana le kgatello ka mohau esita le ho totobala malebana le diphetho tsa qetelo ho entse hore ke mo hlomphe haholo. Qetellong, mosebetsi wa ka wa MBA o ile wa hlahlojwa mme wa fumana matshwao a 70% ka ntle ho ditokiso tse ding tse fumanweng, esita le ditokiso tsa kgatiso.

“Ke fela ke se na qeaqeo ya ho kgothaletsa Monghadi Bopape le mokgatlo wa hae bakeng sa maemo a boikarabelo ...”

– Moithuti wa MBA ya tswang Yunivesithing ya Free State (UFS) Business School

 

“Ke o leboha ka thahasello ya hao ya ho nthusa ka ho hlwaya diphoso mosebetsing wa ka wa diphuputso. Ke nehelane ka mosebetsi wa ka wa diphuputso ho motataisi wa ka ... ke tla fana ka dintlha tsa hao ho mosebetsimmoho ya ntseng a sebetsana le mosebetsi wa diphuputso wa dissertation.”

– Moithuti wa MPA (Master of Public Administration) ho tswa Yunivesithing ya Stellenbosch

 

“Ke ne ke le moithuti wa Regent Business School ya etsang diphuputso, mme ka kopa Monghadi Bopape ho lekola le ho hlwaya diphoso mosebetsing wa ka. O ile a etsa jwalo ka tsela ya seprofeshenale hoo ke bileng ka fumana kgau ka Motsheanong 2013.”

– Moithuti wa MBA ya tswang Regent Business School

 

“Ke a leboha ka karabo ya hao ya seprofeshenale mme ke kopa hore o nkenyeletse lenaneng la ba lebeletseng ho thuswa … Ke o leboha haholo!”

– Moithuti wa MBA ya tswang Yunivesithing ya Free State (UFS) Business School

 

“Ke leboha ha sekete! Ke tla bona ka moo nka etsang ka teng ho o thoholetsa le ho o buella ho metswalle ya ka!”

– Moithuti wa MBA ya tswang Yunivesithing ya Free State (UFS) Business School

 

Ι

Go back to English page

Ι

Ι

GET IN TOUCH WITH US

Ι


Press/Click the icon above to send us a WhatsApp message, or fill in the form below.

Ι

Ι

  X