Ke maikemišetšo le go rata ga rena go thuša badiriši ba rena go ba le dingwalwa tšeo di hlokotšwego gabotse le tše di hlwekilego ka go kganya. Dingwalwa tše dingwe ga di hlokomelwe ka gobane ga di fihliše molaetša wo mongwadi a ikemišeditšego go o fihliša ka go šomiša Seisemane sa maleba (go fa mohlala, baithuti ba ka otlwa ka lebaka la ge ba šomiša polelo ye e sa kgahlišego). Re nyaka go maatlafatša bobedi batho le dikgwebo gore di be le dingwalwa tše di lebelelegago di le tša sephrofešenale tše ba ka ikgantšhago ka tšona – ka dinako ka moka, nako ye nngwe le ye nngwe!

I

Ι

I

Expand all Collapse all
MABAPI LE MORULAGANYIMOGOLO WA RENA

KHOMOTSO BOPAPE

 

Morulaganyimogolo wa rena o ile a akaretšwa ka dipukung tša direto tše mmalwa tše di gatišitšwego ka Afrika Borwa, ka United Kingdom le ka United States of America. Ka 2004, o ile a emela Afrika Borwa ka Walt Disney World Resort, ka Orlando, Florida, USA, fao a ilego a abelwa metale wa “Boditšhabatšhaba wa Moreti yo a nago le Bokgoni”, gammogo le sebjana sa “Katlego ya Maemo a Godimo ka Theto”. 

O hweditše kgrata ya gagwe ya mathomo ka Yunibesithing ya Pretoria.

Bjalo ka mongwadi wa boditšhabatšhaba, o ile a akaretšwa, magareng ga tše dingwe, ka dipukung tša boditšhabatšhaba tše di latelago:

 • The International Who’s Who in Poetry
 • The Best Poems and Poets of 2003
 • The Best Poems and Poets of 2004
 • The Best Poems and Poets of 2005
 • Colours of the Heart
 • Eternal Portraits
 • Labours of Love
 • Songs of Honour

 

Ka Afrika Borwa, mošomo wa gagwe o gatišitšwe ke Poetry Institute of Africa.

Mošomo wa gagwe o akareditšwe, magareng ga tše dingwe, ka dipukung tše di latelago tša Afrika Borwa:

 • Departing Dawn
 • Surrendering Thoughts
 • Woorde van Waarheid (Afrikaans book)

Ka maitemogelo a gagwe a boditšhabatšhaba, o ka ba le boitshepo ka botlalo bja gore mošomo wa gago o ka diatleng tše di nago le bokgoni.

SEO BA BANGWE BA SE BOLETŠEGO KA RENA

 

“[Mna Bopape] o ile a rulaganya Taodišathuto ya yo mongwe wa baithuti ba ka ba Kgrata ya Mastase. Gape o ile a rulaganya athekele ya ka pele ga ge nka e romela go yo gatišwa ka tšenaleng ya thuto moše wa mawatle. Ke ile ka makatšwa ke maikutlo a gagwe a makaone le maemo a godimo a bophrofešenale ge a šoma le badiriši. Boleng bja mošomo wa gagwe wa go rulaganya taodišathuto gammogo le ga athekele ya ka go a retega.

“Keletšo le ditshwaotshwao tša gagwe di be di kwagala. Ke ile ka kgahlwa ke šedi ya gagwe e kgolo go peakanyo ya dingwalwa tše ka bobedi, go akaretšwa le mekgwa ya go tsopola bangwadi ba bangwe. Ga ke na pelaelo ka mogopolong wa ka gore badiriši ba gagwe ba bangwe ba thabišitšwe ke boleng bja mošomo wa gagwe go swana le nna. Nka se senye nako go romela mešomo ya ka ye mentši go yena ka moso mo go sa fetšego pelo.”

– Mofahlošimogolo ka Central University of Technology

 

“Ke leboga lebelo le tsepelelo yeo o dirago dilo ka tšona. O nyakile go ba motho yo a šomago ka mehlolo!”

– Moithuti wa dithuto tša Bongaka go tšwa ka Yunibesithing ya Pretoria

 

“Ke leboga kudukudu. Ke kgona go go bona gabotse fao o šomilego gona pampiring. O mophološi. Bjale ke swanetše go e fetša. Ga ke dumele gore o kgonne go hwetša diphošo tše ntši ka tsela ye *a uta*”.

– Moithuti wa Kgrata ya Master of Informatics go tšwa ka Yunibesithing ya Pretoria

 

“Ke tloga ke leboga kudu gore o dirile ka fao o ka kgonago ka gona go fihlelela letšatši la ka la mafelelo la kgauswi la go nyakega ga mošomo gomme wa lokiša dikgopolo tša ka tše di bego di hlakahlakane. Ke leboga mošomo wo mokaone!!”

– Moithuti wa Kgrata ya Master of Management in Finance and Investment go tšwa ka Wits Business School

 

“Ke leboga mošomo wa gago o mokaone kudu – Ke tla šišinya kgwebo ya gago go ... baithuti ka moka ba dinyakišišo bao ke ba tsebago. Ke leboga kudu! O ile wa tloga o mphološa! Ipshine ka mafelelo a beke ao a go swanetšego kudu!”

– Moithuti wa Kgrata ya MBA (Master of Business Administration) go tšwa ka Yunibesithing ya Free State (UFS) Business School

 

“Ka 2012, ke ile ka šomiša ditirelo tša Letsedit go rulaganya taodišathuto ya ka ya MSc (wa Khemistri). Ke ile ka kgotsofatša ke boleng le nako e kopana ye e ba tšerego go rulaganya taodišathuto ya ka. Tšhelete ye ba e lefišitšego go dira tirelo ye e be e tloga e kwagala. Ke ile ka retwa ke bahlahlobi ba ka mabapi le polelo ye e bego e kgahliša le dilo tša popopolelo ya taodišathuto ya ka yeo ke se nago le pelaelo ya gore e bile le seabe sa gore ba nkabele meputso ya maemo a godimo. Ke tla šišinya Letsedit ka ntle le go dikadika.”

– Moithuti wa Kgrata ya Master of Science (in Chemistry) go tšwa ka Yunibesithing ya North-West

 

“Ke leboga ge o šomile gaboima, ke kgona go bona gore o o badile ka šedi kudu.”

– Moithuti wa Kgrata ya MBA go tšwa MANCOSA (Management College of Southern Africa)

 

“Se ke go tiišetša gore Mna Khomotso Bopape o ile a rulaganya taodišathuto ya ka ya MBA ye ke bego ke e dira le Regenesys Business School ka bophrofešenale gomme ka lebaka le o phethagaditše dinyakwa tša morulaganyi wa sephrofešenale.

“Ke tla šišinya khamphani ya gagwe go moithuti ofe goba ofe yo a nyakago go dira dithuto tša gagwe tša MBA goba tša PhD gore a šomiše ditirelo tša gagwe tše di lego tša boleng bja maemo a godimo, yo a laetšago bophrofešenale ebile o na le tsebo ya go rulaganya ditaodišathuto dife goba dife.”

– Moithuti yo a phethilego dithuto tša MBA ka Regenesys Business School yo mo lebakeng le a beakanyago go ingwadišetša dithuto tša gagwe tša PhD

 

“Ke tloga ke leboga tirelo ya gago ya ka pela. Ke emetše go dira tše ntši tša go swana le tše le wena.”

– Mofahloši ka Tshwane University of Technology (TUT)

 

“Se ke go tiišetša gore ke tsebile le go šoma le Mna Khomotso Bopape go tšwa ka Let’s Edit bjalo ka morulaganyi wa setsibi wa tlhathollathuto ya ka ya dithuto tša MBA ka Yunibesithing ya Free State (UFS) Business School.

“Bohlatse bjo ke go laetša bophrofešenale, go hlokomela dintlha le maatla a semelo seo ke se hweditšego go Mna Bopape, tšeo di theilwego go mekgwa ya maitshwaro ye e tiilego. Ka nako ya go rulaganya ka Mei 2013, ke ile ka kgahlwa ke go dira ka go swana ga gagwe mo go makatšago le go se lapišege le ge a lebane le nako ya go dira mošomo ye e mmeago ka fase ga kgatelelo ye ke mo tsentšego ka go yona. Bokgoni bja gagwe bja go kgona go šoma ka fase ga kgatelelo ka lešoko le tsepelelo mafelelong go mo hweleditše tlhompho e kgolo go tšwa go nna. Mafelelong, tlhathollathuto ya ka ya MBA e ile ya sekasekwa gomme ke hweditše 70% ka ntle le go phošollwa go tšwela pele, go akaretšwa go rulaganya.

“Go bolela nnete ga ke dikadike go šišinya Mna Bopape le khamphani ya gagwe go ba maemong a maikarabelo ...”

– Moithuti wa MBA go tšwa Yunibesithing ya Free State (UFS) Business School

 

“Ke leboga go nyaka ga gago ga go nthuša ka go rulaganya tlhathollathuto ya ka. Ke rometše tlhathollathuto ya ka go mohlahli wa ka wa dithuto ... ke tla fa baithuti ka nna dintlha tša gago tša kgokagano bao ba lego gare ka go ngwala taodišathuto.”

– Moithuti wa MPA (Master of Public Administration) go tšwa Yunibesithing ya Stellenbosch

 

“Ke be ke le moithuti ka Regent Business School ke ngwala tlhathollathuto, gomme ka kgopela Mna Bopape go rulaganya mošomo wa ka. O ile a e rulaganya ka bophrofešenale mo e lego gore ke ile ka aloga ka Mei 2013.”

– Moithuti wa MBA go tšwa Regent Business School

 

“Ke leboga phetolo ya gago ya bophrofešenale gomme ke kgopela gore o mpeye lenaneong la bao ba emetšwego … Ke leboga kudukudu!”

– Moithuti wa MBA go tšwa Yunibesithing ya Free State (UFS) Business School

 

“Ke leboga go menagane! Ke tla bona ka fao nka go šišinyetšago go bagwera ba ka!”

– Moithuti wa MBA go tšwa Yunibesithing ya Free State (UFS) Business School

 

Ι

Go back to English page

Ι

Ι

GET IN TOUCH WITH US

Ι


Press/Click the icon above to send us a WhatsApp message, or fill in the form below.

Ι

Ι

  X