Yinjongo nephupha lethu ukunceda abaxumi bethu babe namaxwebhu alungiswe ngeyona ndlela. Amanye amaxwebhu awathathelwa ngqandelo nngenxa yokuba engadlulisi owona myalezo ubujonge ukudluliswa ngesiNgesi esifanelekileyo (umz. abafundi banganyityelwa amanqaku ngenxa yokulusebenzisa gwenxa ulwimi). Sifuna ukuxhobisa abantu abazimeleyo kunye namashishini ukuze babe namaxwebhu ajongeka ngendlela esesikweni, nabanokuzingca ngawo – lonke ixesha!

I

Ι

I

Expand all Collapse all
MALUNGA NOMHLELI OYINTLOKO WETHU

U-KHOMOTSO BOPAPE

 

Umhleli oyintloko wethu uvela kuninzi lweencwadi zemibongo ezipapashwe eMzantsi Afrika, eUnited Kingdom naseUnited States of America. Ngo-2004, uye wamela uMzantsi Afrika kwiWalt Disney World Resort, eOrlando, eFlorida, eUSA, apho waye wawongwa ngemedali i-“International Poet of Merit” (iMbongi yaMazwe ngamazwe eHamba Phambili), ngokunjalo nendebe ye-“Outstanding Achievement in Poetry” (iMpumelelo eBalaseleyo kwisiHobe). 

Ufumene isidanga sakhe kwiYunivesithi yasePitoli.

Njengombhali wamazwe ngamazwe, uvela kwiincwadi zamazwe ngamazwe ezifana nezi zilandelayo:

 • The International Who’s Who in Poetry
 • The Best Poems and Poets of 2003
 • The Best Poems and Poets of 2004
 • The Best Poems and Poets of 2005
 • Colours of the Heart
 • Eternal Portraits
 • Labours of Love
 • Songs of Honour

 

EMzantsi Afrika umsebenzi wakhe upapashwe yiPoetry Institute of Africa.

Umsebenzi wakhe uvela kwiincwadi zaseMzantsi Afrika ezifana nezi zilandelayo:

 • Departing Dawn
 • Surrendering Thoughts
 • Woorde van Waarheid (Afrikaans book)

Xa ujonga amava akhe amazwe ngamazwe, ungaqiniseka ngokupheleleyo ukuba umsebenzi wakho usezandleni ezizizo.

OKUTHETHWE NGABANYE MALUNGA NATHI

 

“[UMnu. Bopape] uhlele iDizeteyishini yeeMasitazi yomnye wabafundi bam ngendlela echubekileyo. Nam wandihlelela inqaku phambi kokuba ndilithumele kwijenali yezemfundo phesheya. Ndothuswa yindlela awazinikela ngayo kunye nomgangatho wokuchubeka kwakhe xa esebenza nabaxumi. Uncomeka kakhulu umgangatho womsebenzi wakhe ekuhleleni idizeteyishini kunye nenqaku lam.

“Iingcebiso nemihlomlo yakhe yayiyeyakhayo. Ndavuyela ukufumana uhoyo lwakhe olungenaluphazamiso ngendlela omo ngayo umsebenzi kuwo omabini la maxwebhu, kuquka iindlela zokubhala imithombo yolwazi. Ndiqinisekile ukuba nabanye abaxumi bakhe bonwatyiswe ngumgangatho womsebenzi wakhe ngale ndlela ndonwabe ngayo. Nakwixesha elizayo andinakulibazisa ukuthumela omnye umsebenzi wam kuye.”

– uMhlohli oyiNtloko eCentral University of Technology

 

“Ndiyasibulela isantya nononophelo owenza ngalo izinto. Ndingaphantse ndithi usebenza okomlingo!”

– Umfundi wePhD eYunivesithi yasePitoli

 

“Enkosi kakhulu. Ndiyabona ukuba ulisebenze ngocoselelo eli phepha. Undisindisile. Ngoku sekufuneka ndiligqibezele. Andiyikholelwa indlela ezininzi ngayo iimpazamo ozibonileyo *ezifihla*”.

– Umfundi weMaster of Informatics eYunivesithi yasePitoli

 

“Ndibulela kakhulu ngokuthi usebenze ngokuthe xhaxhe usenzela ukufezekisa umhla wam wokungenisa umsebenzi wenza izimvo zam ebezibekwe xazalala zanentsingiselo. Ndiyabulela ngenkonzo engenachaphaza!!”

– Umfundi weMaster of Management in Finance and Investment waseWits Business School

 

“Enkosi kakhulu ngenkonzo yakho engenachaphaza – Ndiya kudlulisela inkonzo yakho kubo ... bonke abafundi endibaziyo. Nangamso! Undisindise ngokwenene! Uyonwabele impelaveki ekufanele ngeyona ndlela!”

– Umfundi weMBA (Master of Business Administration) waseYunivesithi yaseFree State (UFS) Business School

 

“Ngo-2012 Ndasebenzisa iinkonzo zeLetsedit ukuhlela idizeteyishini yam yeMSc (Chemistry). Ndoneliseka ngumgangatho womsebenzi wabo nexesha elingephi abalithathayo ukuhlela idizeteyishini yam. Ixabiso abalibizayo ngale nkonzo lalifikeleleka kakhulu. Ndanconywa kakhulu ngabevi bam malunga nolwimi negrama esemgangathweni ophezulu kwidizeteyishini yam nto leyo ndiqinisekileyo ukuba yaba negalelo ekuphumeleleni kwam emagqabini. Ndingayidlulisela kwabanye inkonzo yeLetsedit ngaphandle kwamathandabuzo.”

– Umfundi weMaster of Science (in Chemistry) eYunivesithi yaseNorth-West

 

“Enkosi ngokusebenza nzima, kuzicacele nje ukuba uwujongisisile lo msebenzi.”

– Umfundi weMBA waseMANCOSA (Management College of Southern Africa)

 

“Oku kukuqinisekisa ukuba uMnu Khomotso Bopape uhlele ngokuchubekileyo idizeteyishini yam yeMBA ebendiyenza neRegenesys Business School waze wazifezekisa iimfuno zomhleli ochubekileyo malunga nalo mba.

“Nawuphi umntu ofuna ukuba ngumfundi weMBA okanye iPhD ndingamdlulisela inkonzo yenkampani yakhe ekumgangatho ophezulu, ebonisa ukuqeqesheka nobonakalayo ukuba unolwazi lokuhlela naziphi iidizeteyishini”

– oThweswe isiDanga seMBA eRegenesys Business School nocwangcisela ukubhalisela izifundo zePhD

 

“Ndibulela kakhulu ngenkonzo yenu ekhawulezileyo. Ngathi alide lifike ixesha lokuba ndiphinde ndisebenze nawe.”

– uMhlohli eTshwane University of Technology (TUT)

 

“Oku kukwazisa ngokusesikweni ukuba ndiyamazi yaye ndisebenzile naye uMnu Khomotso Bopape weLet’s Edit njengomhleli wokuma kwethisisi yam yeMBA eYunivesithi yaseFree State (UFS) Business School.

“Obu bungqina buqinisekisa ngokuchubeka kwakhe, ukujongisisa nokukwazi ukuziphatha endikufumene kuMnu. Bopape, zinto ezo zisekelwe kwiindlela zokuziphatha ngokusesikweni. Ngethuba lokuhlelwa komsebenzi wam ngoMeyi ka-2013, ndonwatyiswa kakhulu kukucoselela nokuzinikela kwakhwakhe naxa ejongene nexesha lokufaka umsebenzi ebendimnike lona ebekungelula ukulifezekisa. Ukukwazi kwakhe ukujongana noxinzelelo ngesidima nokuzimisela ekukhupheni isiphumo esisiso kundenze ndamthemba kakhulu. Ekugqibeleni, ithisisi yam yeMBA yahlolwa yanikwa u-70% kungekho zilungiso kufuneka ziphinde zenziwe, kuquka nezokulungiswa kolwimi.

“Andinakulibazisa ekudluliseni iinkcukacha zikaMnu Bopape nenkampani yakhe kwisithuba sokubonisa uxanduva ...”

– Umfundi weMBA waseYunivesithi yaseFree State (UFS) Business School

 

“Enkosi ngokuzimisela ukundinceda ekuhleleni ithisisi yam. Ndiyifake kumhloli ithisisi yam ... Iinkcukacha zakho ndiza kuzidlulisela kugxa wam oxakeke nedizeteyishini.”

– Umfundi weMPA (Master of Public Administration) eYunivesithi yaseStellenbosch

 

“Ndandingumfundi waseRegent Business School ndisenza ithisisi, ndacela uMnu Bopape ukuba ahlele umsebenzi wam. Wayenza loo nto ngendlela echubekileyo kangangokuba ndathweswa isidanga ngoMeyi ka2013.”

– Umfundi weMBA waseRegent Business School

 

“Enkosi ngempendulo yakho ebonakalisa ukuchubeka, ndicela undifake kuluhlu lwakho lwabalinde ukuncedwa ... Enkosi kakhulu!”

– Umfundi weMBA waseYunivesithi yaseFree State (UFS) Business School

 

“Ndibulela ngokungazenzisiyo! Ndiza kubona ukuba ndingazidlulisela njani iinkcukacha zakho kubahlobo bam!”

– Umfundi weMBA eYunivesithi yaseFree State (UFS) Business School

 

Ι

Go back to English page

Ι

Ι

GET IN TOUCH WITH US

Ι


Press/Click the icon above to send us a WhatsApp message, or fill in the form below.

Ι

Ι

  X